Värmeteknik Allmänt

Värmepumpar Allmänt

Solvärme Solfångare

Kort solfångarkurs

Om energi och historia

Våra övriga produkter

Sökhjälp på internet

Huvudsidan


SVERIGES ENERGIANVÄNDNING, OCH VÅRA MÖJLIGHETER (OCH TVÅNG) ATT FÖRÄNDRA OCH FÖRBÄTTRA MILJÖ OCH EKONOMI.
Av Stig Larsson

2000/07/01

Regeringspropositionen 1996/97:84 anger att vi i Sverige skall ha en uthållig energiförsörjning.

Detta måste betyda att vår energi skall bestå av källor som inte töms ut inom en snar framtid, dvs inga fossila bränslen,
(kol/koks, oljeprodukter, naturgas) = kemiska bindningar av kol och väte (sk kolväten).

Vidare sägs att kärnkraftverket Barsebäck skall stängas, och detta skall möjliggöras genom hushållning av energin, dvs vi ska spara.
Barsebäck 1 stängdes ju 1999, och följande vinter blev Sverige nödgat att importera marginellt med El-energi under ett par kalla veckor.

Sveriges energitillförsel och energianvändning
Svenska Kraftnät har data om vår energiförsörjning.
Allt om Sveriges energi.
Eller Ekonomifakta

Även Nutek kan ge uppgifter.
Sveriges energi i framtiden. Eller
Sveriges vindkraft. Vindstat.nu

Siffror från 1995 i TWh(Terawattimmar) Källa (Nutek).
SVERIGES ÅRLIGA ENERGITILLFÖRSEL OCH FÖRBRUKNING (0,5% av världsproduktionen, av en befolkning som är 0,0017% av världsbefolkningen).

TILLFÖRSEL (importerad)

TILLFÖRSEL (inhemsk)

Naturgas

9

Biobränslen

84

Kol/Koks

28

Vattenkraft

68

Uran

70

Spillvärme

8

Oljeprodukter

203

Summa

310 TWh

Summa

160 TWh


Här ser vi att importerad energi utgör 2/3 delar av total energitillförsel = 470 TWh

ENERGIANVÄNDNING (TWh)

Sjöfart
Förluster
Landtransporter
Export
Industri
Bostäder/service
Totalt

36
42
87
2
146
157
470 TWhJag har fått siffror från 2003, och lägger till dessa.

Förändring (TWh)
Vattenkraft
Biobränslen
Kol/Koks
Oljeprodukter
Uran
Spillvärme
Naturgas
Vindkraft
Värmepump
TOTALT

1970
40
40
15
350
0
0
0
0
0
445

1996
68
84
28
203
70
10
10
0
0
473

2003
53
103
30
210
199
10
9
1
7
622


År 2003 har vindkraften kommit upp i 1 TWh.
År 2011 blev ett bra vindår med nära 6 TWh vindenergi.
Kärnkraften har omvandlingsförluster = 131 TWh

Världens energitillförsel, vilken är lika med dess användning ser ut så här.
(Källa IEA. Siffror från 1997)

Total energitillförsel = 9.500 Mtoe (miljoner ton olje ekvivalent) = 107.000 TWh, = (385 exaJoule)
(Jag föredrar att använda enheten Wh, eftersom det är enklare att jämföra med andra uppgifter).
egentligen 14.000 TWh El-energi och 93.000 TWh övrigt = 107.000 TWh totalt.
Dela detta med årets 8766 timmar, och vi får en medeleffekt av 12,2 TW, eller 12.200 GW, eller 12.200.000 MW

Detta tillverkar man av:
Olja 36%,
kol 24%,
naturgas 20%,
(Alltså 80% fossila kolväteprodukter).
förnyelsebar förbränning (ved, sopor mm) 11%,
kärnkraft 6,6%,
vattenkraft 2,3%.


Elektriciteten tillverkas av:
kol 38%,
vatten 18%,
kärnkraft 17%,
naturgas 16%,
olja 9%,
(Alltså 63% fossila kolväteprodukter).
annat 1,5%. (Inklusive solceller och vindkraft).

Renässans för kärnkraften.
År 2006 fanns 442 st kärnkraftsreaktorer i drift i 30 länder, som tillsammans hade 0,369 TW effekt.
Detta är år 2006 lika med 16% av världens elkraft. En liten procentuell minskning alltså. Men.....
29 st är under byggnad, och 179 st planerade.


Energianvändningen i världen ökar stadigt för varje år, och utvinningen av olja, kol och naturgas hänger bara nätt och jämnt med vårt behov.
När det dessutom ser ut att finnas ett miljöproblem förknippat med förbränningen av petroleumprodukter, (den förhöjda koncentrationen av koldioxid ser ut att vara orsak till temperaturhöjningen som numera är konstaterad), är det dags att se oss om efter alternativa lösningar.

Av olika orsaker kan vi inte ersätta alla kolväteprodukter, åtminstone inte på kort sikt. Men det finns bra alternativ i många fall.

Dom enda energikällor som är tillräckligt stora för att ensamma ersätta dom fossila bränslena är solen, vätekraften och jordens innandöme.

Väteenergin tycks vara svår att tygla, och kommersiell användning ligger långt fram i tiden.
Jordenergin kommer vi inte åt mer än på vissa platser, för ingen har kunnat borra tillräckligt djupt.
SOLEN DÅ?
Solen belyser jorden med 8000 ggr så mycket energi som vi fn använder men, eftersom vi har sommar och vinter, behöver solen hjälp med säsongslagring, vilket fn är den stora stötestenen, alltså fortfarande olöst.

En dellösning kan vara att driva våra större kylanläggningar med säsongslagrad kyla, vilket enkelt kan lagras i borrade berghål.
Eller som Sundsvalls sjukhus samla all bortforslad snö från gatorna i en stor hög, för att sedan kyla sjukhuset med smältvatten.

Energiförsörjningen kan inte lösas av några få, men om alla vi människor hjälper till lite, så blir resultatet stort.

Den, som köper solfångare får bidrag av staten i år.

Dom fossila bränslena är ändliga, därom råder inget tvivel, men hur många år dom räcker tvistar experterna om. Förmodligen räcker dom så länge vi vill använda dom. Det blir nog miljöhänsyn och pris, som sätter stopp för vår användning av fossila bränslen. Vad jag sällan hör i debatten, är tredje världens ökade köpkraft, som leder till att dessa kommer att konkurrera om den olja som finns på marknaden. Detta leder till ett snabbare förlopp, med brist och kaos som följd.

Tendenserna finns redan idag, för trots att produktionen har höjts, har oljepriset inte sänkts som det var tänkt.

Jordens ca 6 miljarder människor har mycket olika förutsättningar.
Ca 1 miljard människor lever i dom utvecklade länderna, och använder ca 80 % av all energi idag.
Ca 3 miljarder människor, som bor i länder under snabb utveckling kommer inom kort att ha kapacitet att köpa sig en egen bil bla.
Detta kommer att öka konkurrensen om den olja som finns tillgänglig.

Dessutom kommer ny olja alltid att bli mer svåråtkomlig, och därmed dyrare att producera med tiden.
Oljemarknaden är komplicerad, och tar ofta oväntade vändningar, bla beroende på världskonjunkturen, men oljebrist kommer att uppstå inom tio år, detta är erkänt inom branchen.

Här är några sajter som behandlar vår energisituation.
Begreppet energi Av Sverker Johansson
IEA, International Energy Agency hemsida Rådgivande organ för världens länder, i energi och miljöfrågor.

energirådgivning Skaraborg Kommunrådgivning


Samt några USA-sajter
Värmepumpar USAs energidepartement
Och England
Om solceller

Vad som krävs är naturligtvis en utbyggnad av alla ersättningsmöjligheter, samtidigt som vi kapar i slöseriet, dvs använder vår energi mer ekonomiskt. Det sker också sakta en utbyggnad och ekonomisering. Kanske för sakta bara.

Etableringen av alternativen går trögt.
Alternativa energikällor har en bromsande faktor, dom kräver alla en betydande investering. Därför är det inte säkert att högre pris på tex drivmedel får önskad effekt, dvs man byter till alternativa lösningar. Om ekonomin försämras har man till slut inte råd att byta energislag.

Andra hinder är konkurrensen med dom nuvarande energikällorna, samt att utvecklingen har tagit fart först på senare år.

Stig LarssonFörfattad 2000-06-21
Uppdaterad 2006-02-10

Uppdaterad 2012-01-25

Värmeteknik Energifakta Solfångarkurs