TEKNISK INFORMATION

OM KLIMATET?


Till första sidan

Nyheter om fake news.

Lite om mina tankar.
VARFÖR ÄR DET SÅ HÄR

OCH VAD KAN VI GÖRA?


Detta är den vedertagna grunden, från vilken man tror är de fossila bränslenas bildande.

Se naturvårdsverkets åsikt.

”Fossila bränslen är en rest från dåtidens djur och växter”

”Fossila bränslen består av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund.
De kommer från små vattendjur och växter som dött och blivit liggande på bottnen av hav och insjöar.
Under miljontals år har dessa organiska rester täckts av allt tjockare sedimentlager och utsatts för ökande tryck och temperatur,
och som då sakta omvandlats till kol, olja och gas.”

Denna koncensus delas av många. Faktiskt de flesta.

Det innebär också att de fossila bränslena tar slut i en framtid.

Den framtiden behöver också råolja, som är en utmärkt, och billig, råvara till många produkter.

Man är osäker på hur stora resurser det finns men:

Råoljan kommer att ta slut först. Det finns minst av den varan och den används mest.


Den råvaran används mycket till andra produkter också. Den behövs under lång tid framåt.


Därför är det viktigast att minska den användningen.Koldioxid bildas av all förbränning med syre, vilket bränsle som än används.

Men syre är tyngre än väte, så 1kg förbränd olja ger ca 2 kg koldioxid tex.

Här lite förklaring

Men när vi bränner ved, eller gräs som växt på ytan, kan nya växter ta upp den koldioxiden.

Det totala tillskottet av CO2 till atmosfären är ungefär 40 - 50 miljarder ton varje år.

Ca 25 miljarder ton från fossila källor och 15 miljarder ton biologiskt.

Världshaven sväljer en del, man tror en tredjedel.

Men det minskar också med 15 miljarder ton varje år, när norra halvklotet har sommar.


Lite förklaring om den årliga cykeln.

Norra och södra halvklotet byter sommar mot vinter varje halvår.
Norra halvan har störst landareal.
På vintern lösgörs koldioxid, när växterna vilar.

På sommaren tar växterna upp den koldioxiden.

Norra halvklotet tar upp 15 miljarder ton mer än det södra,
vilket gör att när norra halvklotet har sommar,
minskar den totala mängden CO2 i luften med 15 miljarder ton.
Man brukar få en topp runt maj månad, innan norra halvans växtlighet tagit fart.


Hur ska vi stoppa ökningen, minska mängden och balansera luftens innehåll av koldioxid?

Här är min syn på verkligheten idag.


Biosfären släpper ut och tar upp ungefär samma mängd CO2 varje år, om inte biosfären förändras.

Det gör den tyvärr när befolkningen ökar. Man röjer skogsarealer för bostäder och bete. Man dikar ut våtmarker, mm.

De fossila bränslen människorna förbränner släpper ut mycket mer CO2 varje år och det mesta blir kvar i atmosfären.

Det gör också biosfären grönare. Kopplingen ”mer CO2 ger mer avkastning” används i växthus, med framgång.

Tyvärr är det ingen långsiktig lösning för klotet.

Växter och djur kan inte binda mer CO2 än mark och väder tillåter.


Att med förändrad biosfär kompensera för fler människor är en utmaning,

men stoppar inte den av fossil förbränning orsakade ökningen av CO2 i atmosfären.

Varför är det viktigast att minska användningen av fossila bränslen, samt minska befolkningen?


För att de fossila bränslena har legat gömda i jordskorpan i ca 300 miljoner år och det vi förbränner sprider ut kodioxid i atmosfären.


En ökande befolkning stressar naturen och medför ännu mer koldioxid, både genom mer förbrända bränslen och genom födan de föder upp och odlar.


Planeten blir mer trångbodd och djuren får maka på sig tills de dör ut.


Vi sprider ut mer koldioxid, än växterna kan ta upp, varför koncentrationen CO2 ökar årligen.

Att påverka den biologiska faktorn är inte en meningsfull väg.

Användandet av fossila energier fyller hela tiden på med mer CO2.

Det är ingen bra ide, att i panik mildra fossila utsläpp av CO2, genom extra biologiskt upptag.

Det släpps löst igen vid ett senare tillfälle. Ingen vet när.

Förslag att fånga in, behandla och gräva ner CO2 är möjligt, till stora kostnader, men en droppe i havet, jämfört med behovet.

Det finns enligt mig bara ett sätt att backa, kompensera, neutralisera eller minska den förändring som sker i världen

Det är att minska den fart vi borrar och gräver upp de fossila kolvätena, kol, olja och gas.

Dessa behövs också för våra ättlingar.


Sanningen är nog den, att förutom att bilda opinion, har ingen en aning om hur man ska göra,

för att få till stånd en uppgörelse, som gäller hela världen och kan tillfälligt rädda klimatet.

Västvärlden kan ju knappast banna Afrika och fjärran östern för sina behov av kolkraft och bilar, som vi i väst slösat med så länge.

Varför är biologisk påverkan en dålig ide?

Se bara på mängden CO2 som behöver tas upp.

Närmast en fördubbling av jordens hela växtlighet varje år!!!

Logiskt en total omöjlighet redan här.

Den är också helt beroende av goda växtförhållanden, med temperatur, jordmån och fuktighet.


Redan den påverkan vi ser idag, sätter käppar i hjulen på vissa platser med bränder, skyfall, torka och stormar.

Väder kommer troligen att bli nyckfullare i framtiden.


Vi bör sluta manipulera planetens biologi. Det som händer idag, borde vara en väckarklocka.

Vår manipulation av naturen, mest på grund av vår fossila energi, ger sidoeffekter vi inte har räknat med och inte vet förrän det är för sent.Det började förståss ganska oskyldigt, i liten skala.

Ja, när vi började sälja fossil råolja, tillverkades mest fotogen och lättare oljor till belysning, vilket förmodligen räddade valarnas överlevnad.

Vi fick då en mycket billigare och enklare energi till våra lampor.

Mängden fossil energi var till en början ganska begränsad. Alla hade inte råd med nattljus.


Sedan utvecklade vi det elektriska systemet med glödlampor + allt annat elektriskt.

Det drevs med kol eller ved från början.


Men sedan kom förbränningsmotorn, kolvmotorn.

Resten vet ni redan.


Ska vi behandla symptomen, eller ska vi bota sjukdomen?

Det enda rätta, är att sluta borra eller gräva upp de fossila kolvätena, kol, olja och gas.

De går inte att undvara helt, men att bränna upp de utmärkta råvarorna är helt vansinnigt.


Här kan du gå tillbaks till förra sidan


Vi som är konsumenter kan bidra om vi vill. Det är faktiskt vi som avgör hur det ska bli.

Det innebär:

Sluta eller åtminstone minska ert köpande av bensin, diesel, plaster, brännolja.

Minska transporter av förnödenheter och liv.


Det innebär:


Det finns ingen möjlighet att helt avstå från fossila energier, men en drastisk minskning är möjlig med rätt strategi.

Onödiga transporter borde begränsas.

Onödig skadlig användning av elkraft likaså.


Författad 2021-02-22