Stig Larsson kursledare.

Att bygga solfångare.
Uppstart av anläggningen
Medborgarskolan.

HUR FÅR JAG IGÅNG MIN SOLVÄRMEANLÄGGNING?

Här är det lite skillnad på olika system, tex dränerande system är bara att fylla upp med vatten och köra igång utan problem.

Trycksatta system däremot innebär vissa svårigheter att få igång, olika svårt beroende på ingående komponenter och rör.
Det viktigaste är att man har tillgång till en stark, självsugande, eller dränkbar cirkulationspump (inte den inbyggda, utan en tillfällig för installationen). Den ska minst kunna trycka vätskan till den högsta nivån på systemet.


Dessutom måste den dränkbara pumpen kunna cirkulera vätskan med sådan fart, att de luftbubblor som finns i rörsystemet sugs med, samt att det cirkulerar i alla grenrör.

Vätskan, som ju är frostskyddad, har dessutom sämre viskositet än vatten, så summa summarium ska pumpen ha ungefär dubbel höjdkapacitet.

Den första åtgärden är dock att beräkna och förtrycka expansionskärlet till rätt nivå.
Mät höjden från exp-kärlet till solfångarens högsta nivå = tryckhöjden.
Trycket ökar med 1 Bar per 10 meter höjd över pumpens nivå, dvs 0,1 Bar per meter höjd. Lägg till 1 Bar resrevtryck.
Detta tryck, minus 0,5 Bar, ska exp-kärlet förtryckas med innan du fyller systemet.
Vatten, och andra vätskor,som olika frostskyddsmedel, expanderar när dom blir uppvärmda, och krymper när dom kallnar.
Det är av den anledningen det ska finnas ett expansions-kärl. Kärlets volym kan beräknas enligt lathund 10% av systemets volym + innehållet i solfångarna, detta för att tillåta solfångarvätskan att evakuera till expansionskärlet vid kokning. vilket i de flesta fall är tillräckligt.
Större kärl kan accepteras, men inte för små.

Kriterier
Det får aldrig bli undertryck i någon del av systemet = (högsta punkten).
Delar av systemet (utomhus förlagda) kan bli -30C° kalla.
Hela systemet kan bli +100C° varmt.

Rätt nivå = systemets tryckhöjd (0,1 Bar per meter)
+ 0,5 Bar (den tryckminskning som uppstår när temperaturen i systemet faller till sin lägsta nivå, dvs kallaste dagen)
+ 1 Bar (det reservtryck som ska finnas på den högsta punkten).

En noggrannare beräkning utförs enl följande.
V = Expansionskärlets volym.
Vsys = 10% av systemets volym liter ex=5
Vsol = solfångarnas totala vätskeinnehåll liter ex=2
Pt = Reservtrycket på högsta punkten i Bar ex=1
H = tryckhöjden i m ex=10
Pex = Pt + H / 10 = trycket vid expansionskärlet ex Pex=1+10/10=1+1=2
Psäk = Säkerhetsventilens öppningstryck i Bar ex=9
Pmax = Psäk - 2 Bar Tillåtet maxtryck i systemet ex=9-2=7
Pfp = Pex - 0,5 = expansionskärlets förtryck ex Pfp=2-0,5=1,5
Pex = Uppfyllningstryck, dvs RÄTT NIVÅ, om manometern är placerad vid expansionskärlet.

Ditt expansionskärls volym V ska då vara minst

V = Pmax*(Vsys+Vsol)/(Pmax-Pex)

Hur ska det kopplas? Se bilden nedan:Systemet ska ha ett expansionskärl och en tryckmanometer. Som du ser ska man ha tre ventiler och en luftningsbalja. Man stänger den mellanliggande ventilen, och öppnar dom andra.
Sedan startas pumpen. Bli inte förvånad om det tar en stund innan vätskan går runt. Det beror på systemets utformning bla. Om det blir problem, kan det hjälpa att starta och stoppa pumpen upprepade gånger.
När inga bubblor syns i vätskan, är det dags att stänga den nedre av de utgående ventilerna, och låta trycket stiga till RÄTT NIVÅ (Se ovan).
I det ögonblicket stänger man den övre ventilen, och även dränkpumpen, och öppnar den mellanliggande ventilen.

Nu är systemet uppfyllt och klart att användas.Uppdaterad 2011-02-18